Bæresystemer til boliger, næringsbygg og institusjoner.

Vår visjon

Vår visjon er å være best i Norge på prosjektutvikling og levering av komplette bæresystemer til byggeprosjekter.

Helse, miljø og sikkerhet

Alle som jobber i Norske Bæresystemer (NBS) skal komme hele og friske hjem til sine kjære hver eneste dag. Et trygt arbeidsmiljø for ansatte, innleid personell og leverandører er en grunnleggende forutsetning for bærekraftig verdiskapning.

Norske Bæresystemer jobber etter prinsippene i NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001. Prosessene våre er kartlagt og dokumentert i det digitale styringssystemet TQM. Styringssystemet beskriver hvordan vi gjennomfører og kontrollerer arbeidet. TQM er tilgjengelig som app for alle ansatte på kontoret og ute på byggeplassene.
Årlig, setter vi oss nye mål innenfor kvalitet, sikkerhet og miljø. Vårt overordnede mål er null fraværsskader, H-verdi = 0.

For å oppnå hovedmålet, er vi i Norske Bæresystemer ydmyke for at vi hele tiden har forbedringspotensial og at vi ved å jobbe målrettet og systematisk med HMS og kvalitet, kontinuerlig blir bedre. I Norske Bæresystemer registrerer vi alle avvik og uønskede hendelser (RUH) og kartlegger direkte og bakenforliggende årsaker slik at vi kan iverksette korrigerende tiltak. Vi gjennomfører trendanalyser som resulterer i korrigerende tiltak som forbedrer sikkerhet og kvalitet på våre arbeidsplasser.

Før oppstart av nye prosjekter, gjennomfører alle som skal jobbe for NBS et oppstartskurs i regi av NBS skolen. Her lærer ansatte og innleide innholdet i NBS sine prosedyrer og hvilken risiko som er forbundet med arbeidet som skal gjennomføres. I NBS skolen vektlegger vi særlig aktiviteter relatert til løfting og sikring av personell som arbeider i høyden. Kartlegging av uønskede hendelser viser at dette er områder forbundet med høyere frekvens hendelser og alvorlighetsgrad, som vi ønsker forebygge.
I NBS erkjenner vi at HMS og god produksjonsplanlegging hører tett sammen. Dersom vi setter av tid til god planlegging av arbeid og gjennomfører risikoanalyser før oppstart på byggeplass medfører dette både god sikkerhet og god produksjon. På byggeplassene våre benytter vi morgenmøter og Sikker Jobb Analyser (SJA) for å planlegge det daglige arbeidet.
Synlig ledelse blir vektlagt i NBS. I tillegg til vanlige vernerunder gjennomfører vi 1-2 HMS ledelsesrunder per prosjekt der bedriftsledelsen deltar. Etter HMS runden gjennomfører vi møte med byggeplass ledelsen der vi gjennomgår funn og blir enige om forbedringer og korrigerende tiltak. Positive observasjoner vektlegges.
I NBS skal ledere gå foran som et godt eksempel, slik at en god sikkerhetskultur og riktige HMS holdninger etableres på våre byggeplasser. I NBS er HMS et linjeansvar og alle skal utvise gode holdninger til HMS. Vi skal ta vare på hverandre og ikke være redd for å si fra om vi ser en arbeidskollega i en farlig situasjon.
Når man velger å bygge i prefabrikkerte elementer, velger man også en miljøvennlig løsning. Produksjon på verksted minimerer svinn og materialforbruk. Ved å benytte hulldekkeelementer i betong kan man ha lenger dekkespenn med mindre betongforbruk enn tradisjonelle plass støpte dekker. Vi benytter størst mulig grad av resirkulert stål i bjelker, søyler og armering og støtter arbeidet med fossilfrie byggeplasser.

Norske Bæresystemer samarbeider med et utvalg av leverandører og underentreprenører som vi har jobbet med i flere år. Disse leverandørene har moderne fabrikasjonsutstyr og høy kompetanse innen sine fagfelt. Vi følger opp leverandørene gjennom revisjoner og tilbakemeldinger på levert kvalitet. Siden resultatet leverandørene leverer også påvirker NBS sine resultater er vi i NBS opptatt av å ha tett kontakt for å utvikle leverandørene.