Personvernerklæring – Norske Bæresystemer

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Norske Bæresystemer samler inn, sikrer og bruker personopplysninger. Norske Bæresystemer (som er en del av Vedal-konsernet), ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger etter denne erklæringen. Kontaktopplysningene ved spørsmål finnes nederst i denne personvernerklæringen. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Behandling av personopplysninger på www.norbs.no

Norske Bæresystemer samler per i dag ikke inn informasjon om trafikken på norbs.no, og bruker kun informasjonskapsler/cookies i den grad dette er nødvendig for at nettstedet skal fungere. Nettstedet driftes av Web Design AS.

Personopplysninger i daglig drift

Norske Bæresystemer benytter e-post, papir og elektroniske dokumenter i sin daglige virksomhet. Der det er nødvendig for driften og lovmessige pålegg behandles personopplysninger med disse verktøyene. Daglig leder er ansvarlig for korrekt håndtering av personopplysninger i de daglige rutinene. Personopplysninger deles ikke i andre sammenhenger enn for å sikre den daglige driften av selskapet. Våre IT-systemer driftes av Move AS som det er inngått databehandleravtale med.
Norske Bæresystemer benytter flere digitale tjenester som inneholder personopplysninger om kunder og leverandører. Det er inngått databehandleravtale med disse.

Personopplysninger om våre kunder og leverandører

Som en del av vår daglige virksomhet er vi i kontakt med kunder og leverandører for å følge opp de oppdragene vi til enhver tid har. I denne forbindelse behandles personopplysninger om deres kontaktpersoner og ansatte. Dette er i all hovedsak begrenset til opplysninger om navn, telefon, epostadresse og annen kontaktinformasjon. Disse opplysningene samles inn fra våre kunder og leverandører direkte, eller fra kontaktpersonen selv.
Opplysningene behandles med grunnlag i vår berettigede interesse i gjennomføre våre oppdrag på best mulig måte, og behandlingen er helt nødvendig for dette.

Mottakere av personopplysninger

Dine personopplysninger vil kunne behandles av våre IT-driftsleverandører som angitt i denne erklæringen. Slike leverandører er i denne forbindelse våre databehandlere, og vil kun behandle opplysningene på våre vegne og i henhold til våre instrukser.
Utlevering av personopplysninger til andre behandlingsansvarlige vil kunne forekomme. Blant annet vil opplysninger kunne deles mellom selskapene i Vedal konsernet dersom dette er nødvendig for å gjennomføre våre oppdrag.
Ut over dette vil ikke dine personopplysninger deles, med unntak av tilfeller der det er et krav om slik innrapportering til offentlige myndigheter.
Vi vil ikke overføre dine personopplysninger ut av EØS-området.

Sikkerhet og lagring

Alle personopplysninger er sikret gjennom interne arbeidsrutiner og industristandard for IT sikkerhet.
Norske Bæresystemer vil slette personopplysninger som ikke lenger er nødvendige for behandlingene de er samlet inn for så snart opplysningene ikke lengere er påkrevd å ha tilgjengelig i bokføringsmateriale, garantiansvar, avslutning av oppdrag eller andra ansvarsområder med fastsatt varighet.

Rettigheter

I henhold til personvernregelverket har du flere rettigheter du kan utøve ovenfor oss for det tilfellet vi behandler personopplysninger om deg.

Innsyn: Du kan sende oss en forespørsel om hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg, og i så fall be om innsyn i disse opplysningene.
Retting: Dersom du mener opplysningene vi har lagret om deg ikke er riktige (f. eks. e-postadresse eller stilling) kan du når som helst be om at vi retter dette.

Protestere: Der vi behandler dine opplysninger med grunnlag i våre berettigede interesser kan du protestere mot dette, og etter omstendighetene kreve at denne behandlingen stanses. Etter omstendighetene kan du og ha rett til å be om at behandlingen begrenses til kun lagring dersom vilkårene for dette foreligger.

Trekke ditt samtykke: Dersom vi har bedt om ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger har du retten til å trekke dette tilbake når som helst. Vi vil da stanse den aktuelle behandlingen og slette opplysningene dine.

Sletting: Dersom du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger, eller du trekker tilbake ditt samtykke, vil all informasjon vi har lagret om deg vil bli slettet under den forutsetning at vi ikke har annet grunnlag for å beholde disse opplysningene. Dersom du ønsker dine personopplysninger slettet under andre omstendigheter, kan du enkelt rette en henvendelse til oss om dette.

Dataportabilitet: Der du har gitt oss dine personopplysninger direkte, og vi behandler disse med grunnlag i ditt samtykke eller en avtale med deg, har du rett til å kreve dataportabilitet for disse opplysningene. Dette innebærer at vi skal utlevere disse opplysningene i et alminnelig anvendt format, enten til deg eller en annen du utpeker, dersom dette er teknisk mulig.
Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets hjemmesider. Dersom du ønsker å utøve noen av disse rettighetene kan du kontakte oss slik angitt nederst i denne erklæringen. Vi vil besvare alle slike henvendelser innen 30 dager.
Du har og rett til å klage til en tilsynsmyndighet dersom du mener det er forhold ved vår behandling av personopplysninger som er i strid med gjeldende personvernregelverk. Rett myndighet i Norge er Datatilsynet, og klager kan leveres på deres nettsider.

Endringer

Norske Bæresystemer forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de publiseres, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av bedriften.

Kontakt

Dersom du har spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen, vår behandling av personopplysninger for øvrig, eller ønsker å gjøre gjeldende dine rettigheter som nærmere beskrevet ovenfor, kan du kontakte oss på epost: post@norbs.no.