Bæresystemer til boliger, næringsbygg og institusjoner.

Se noen av våre prosjekter

Om oss

Norske Bæresystemer AS er et norsk selskap som leverer komplette bæresystemer til byggeprosjekter på det sentrale Østlandet. Selskapet ble stiftet i 2011 og omsetter for 500 MNOK i 2022. Som total underentreprenør utfører vi kontinuerlig store prosjekter for de store hovedentreprenørene i Norge.

Visjon og verdier

Vår visjon er å være best i Norge på prosjektutvikling og levering av komplette bæresystemer til byggeprosjekter.

  • Langsiktig

  • Kundefokus

  • Innovativ

  • Bedre sammen

  • Ha det gøy!

HMS og Kvalitet

Vi setter sikkerhet høyest! Alle som jobber i Norske Bæresystemer (NBS) skal komme hele og friske hjem til sine kjære hver eneste dag. Et trygt arbeidsmiljø for ansatte, innleid personell og leverandører er en grunnleggende forutsetning for bærekraftig verdiskapning. Vi er medlem av Betongelementforeningen hvor deltar vi i HMS forum med våre erfaringer og innspill samt «Samarbeid for Sikkerhet» (SfS BA), hvor vi er med i en gruppe som jobber med å øke sikkerheten i prefab bransjen.

Vi jobber etter prinsippene og er sertifisert i NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001. Prosessene våre er kartlagt og dokumentert i det digitale styringssystemet TQM. Styringssystemet beskriver hvordan vi gjennomfører og kontrollerer arbeidet. TQM er tilgjengelig som app for alle ansatte på kontoret og ute på byggeplassene.

I NBS erkjenner vi at HMS og god produksjonsplanlegging hører tett sammen. Den beste oppskriften, mener vi, er å involvere oss så tidlig som mulig i tidligfase, slik at man sikrer best mulig utgangspunkt, der man planlegger inn de beste løsningene. Når vi setter av tid til god planlegging av arbeid og gjennomfører risikoanalyser i prosjektering og før oppstart på byggeplass resulterer dette i både god sikkerhet og god produksjon. På byggeplassene våre benytter vi også morgenmøter og Sikker Jobb Analyser (SJA) for å planlegge det daglige arbeidet.

Årlig, setter vi oss nye mål innenfor kvalitet, sikkerhet og miljø. Vårt overordnede mål er null fraværsskader, H-verdi = 0.

Vi skal være best på HMS, noe som krever at vi tørr å prøve oss frem og teste nye løsninger. At vi er en endringsvillig bedrift, gjør det lettere for oss å lykkes.

For å oppnå hovedmålet, er vi i Norske Bæresystemer ydmyke for at vi hele tiden har forbedringspotensial og at vi ved å jobbe målrettet og systematisk med HMS og kvalitet, kontinuerlig blir bedre.

  • Vi registrerer alle avvik og uønskede hendelser (RUH) og kartlegger direkte og bakenforliggende årsaker slik at vi kan iverksette korrigerende tiltak.
  • Vi gjennomfører trendanalyser som resulterer i korrigerende tiltak som forbedrer sikkerhet og kvalitet på våre arbeidsplasser.
  • Vi har fokus på å finne frem til god HMS-praksis og løsninger som gjør oss bedre.

For å sørge for at alle ansatt følger de samme prosedyrene og kravene for å i større grad unngå farlige situasjoner, gjennomfører alle som jobber hos oss et oppstartskurs i regi av NBS skolen før oppstart av nye prosjekter. Her lærer ansatte og innleide innholdet i NBS sine prosedyrer og hvilken risiko som er forbundet med arbeidet som skal utføres. Her vektlegges særlig aktiviteter relatert til løfting og sikring av personell som arbeider i høyden. Kartlegging av uønskede hendelser viser at dette er områder forbundet med høyere frekvens hendelser og alvorlighetsgrad, som vi ønsker å forebygge.

En synlig og stedlig ledelse blir vektlagt hos oss, noe vi ser at er en viktig forutsetning for å hele tiden beholde fokuset på HMS. I NBS skal ledere gå foran som et godt eksempel, slik at en god sikkerhetskultur og riktige HMS-holdninger etableres på alle våre byggeplasser. HMS er et linjeansvar og alle skal utvise gode holdninger, der vi skal ta vare på hverandre og ikke være redd for å si fra om vi ser en arbeidskollega i en farlig situasjon. Det er også en forutsetning at ledelsen tilrettelegger for nok og riktig utstyr som er lett tilgjengelig for sikker montasje.

HMSen på byggeplassene følges tett opp av ledelsen, og i tillegg til gjennomføring av vanlige vernerunder på prosjektene, gjennomfører vi 1-2 HMS-ledelsesrunder per prosjekt der bedriftsledelsen deltar. Etter runden gjennomfører vi et møte med byggeplassledelsen der vi gjennomgår funn og blir enige om forbedringer og korrigerende tiltak. Positive observasjoner blir også her vektlagt.

Når man velger å bygge i prefabrikkerte elementer, velger man også en miljøvennlig løsning. Produksjon på verksted minimerer svinn og materialforbruk. Ved å benytte hulldekkeelementer i betong kan man ha lenger dekkespenn med mindre betongforbruk enn tradisjonelle plass støpte dekker. Vi benytter størst mulig grad av resirkulert stål i bjelker, søyler og armering og støtter arbeidet med fossilfrie byggeplasser.

Vi har bred erfaring med BREEAM-prosjekter. Vi innhenter dokumentasjon som understøtter evalueringene i forhold til MAT3, EPD, ECO-produkt, A20 listen og andre krav i BREEAM.

NBS jobber i henhold til prinsippene i NS- EN ISO 14001.

Vi har strenge krav til kvalitet hos våre leverandører og underentreprenører, og har fokus på langsiktige samarbeid over flere år. Våre leverandører har moderne fabrikasjonsutstyr og høy kompetanse innen sine fagfelt, og vi følger de opp gjennom revisjoner og tilbakemeldinger på levert kvalitet. Siden resultatet de leverer også påvirker resultatene våre, er vi opptatt av å ha tett kontakt for å hele tiden utvikle leverandørene.