Vi utvikler, planlegger og gjennomfører bæresystemprosjekter, i nært samarbeid med våre kunder

Dette er Norske Bæresystemer

Norske Bæresystemer sin spesialitet er utvikling, planlegging og bygging av bæresystemer til byggeprosjekter. Selskapet ble stiftet i 2011 og våre 70 ansatte omsetter for 500 MNOK i 2022. Som total underentreprenør utfører vi kontinuerlig bæresystemprosjekter for de store hovedentreprenørene i Norge.

Norske Bæresystemer skal være kundens rådgiver. Vi anbefaler og bygger det bæresystemet som er best for kunden i hvert enkelt prosjekt.

Ut fra kundens ønsker og prosjektets kriterier til miljø, bærekraft, utforming, tekniske løsninger og totaløkonomi, utvikler og bygger vi bæresystem av prefabrikkert massiv tre, plattendekker/skallvegger, stål og betong, samt hybridløsninger av disse.

Visjon og verdier

Vår visjon er å være best i Norge på prosjektutvikling og levering av komplette bæresystemer til byggeprosjekter.

  • Langsiktig

  • Kundefokus

  • Innovativ

  • Bedre sammen

  • Ha det gøy!

HMS og Kvalitet

Vi setter sikkerhet høyest! Alle som jobber i Norske Bæresystemer (NBS) skal komme hele og friske hjem til sine kjære hver eneste dag. Et trygt arbeidsmiljø for ansatte, innleid personell og leverandører er en grunnleggende forutsetning for bærekraftig verdiskapning. Vi er medlem av Betongelementforeningen hvor deltar vi i HMS forum med våre erfaringer og innspill samt «Samarbeid for Sikkerhet» (SfS BA), hvor vi er med i en gruppe som jobber med å øke sikkerheten i prefab bransjen.

Vi jobber etter prinsippene og er sertifisert i NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001. Prosessene våre er kartlagt og dokumentert i det digitale styringssystemet TQM. Styringssystemet beskriver hvordan vi gjennomfører og kontrollerer arbeidet. TQM er tilgjengelig som app for alle ansatte på kontoret og ute på byggeplassene.

I NBS erkjenner vi at HMS og god produksjonsplanlegging hører tett sammen. Den beste oppskriften, mener vi, er å involvere oss så tidlig som mulig i tidligfase, slik at man sikrer best mulig utgangspunkt, der man planlegger inn de beste løsningene. Når vi setter av tid til god planlegging av arbeid og gjennomfører risikoanalyser i prosjektering og før oppstart på byggeplass resulterer dette i både god sikkerhet og god produksjon. På byggeplassene våre benytter vi også morgenmøter og Sikker Jobb Analyser (SJA) for å planlegge det daglige arbeidet.

Årlig, setter vi oss nye mål innenfor kvalitet, sikkerhet og miljø. Vårt overordnede mål er null fraværsskader, H-verdi = 0.

Vi skal være best på HMS, noe som krever at vi tørr å prøve oss frem og teste nye løsninger. At vi er en endringsvillig bedrift, gjør det lettere for oss å lykkes.

For å oppnå hovedmålet, er vi i Norske Bæresystemer ydmyke for at vi hele tiden har forbedringspotensial og at vi ved å jobbe målrettet og systematisk med HMS og kvalitet, kontinuerlig blir bedre.

  • Vi registrerer alle avvik og uønskede hendelser (RUH) og kartlegger direkte og bakenforliggende årsaker slik at vi kan iverksette korrigerende tiltak.
  • Vi gjennomfører trendanalyser som resulterer i korrigerende tiltak som forbedrer sikkerhet og kvalitet på våre arbeidsplasser.
  • Vi har fokus på å finne frem til god HMS-praksis og løsninger som gjør oss bedre.

For å sørge for at alle ansatt følger de samme prosedyrene og kravene for å i større grad unngå farlige situasjoner, gjennomfører alle som jobber hos oss et oppstartskurs i regi av NBS skolen før oppstart av nye prosjekter. Her lærer ansatte og innleide innholdet i NBS sine prosedyrer og hvilken risiko som er forbundet med arbeidet som skal utføres. Her vektlegges særlig aktiviteter relatert til løfting og sikring av personell som arbeider i høyden. Kartlegging av uønskede hendelser viser at dette er områder forbundet med høyere frekvens hendelser og alvorlighetsgrad, som vi ønsker å forebygge.

En synlig og stedlig ledelse blir vektlagt hos oss, noe vi ser at er en viktig forutsetning for å hele tiden beholde fokuset på HMS. I NBS skal ledere gå foran som et godt eksempel, slik at en god sikkerhetskultur og riktige HMS-holdninger etableres på alle våre byggeplasser. HMS er et linjeansvar og alle skal utvise gode holdninger, der vi skal ta vare på hverandre og ikke være redd for å si fra om vi ser en arbeidskollega i en farlig situasjon. Det er også en forutsetning at ledelsen tilrettelegger for nok og riktig utstyr som er lett tilgjengelig for sikker montasje.

HMSen på byggeplassene følges tett opp av ledelsen, og i tillegg til gjennomføring av vanlige vernerunder på prosjektene, gjennomfører vi 1-2 HMS-ledelsesrunder per prosjekt der bedriftsledelsen deltar. Etter runden gjennomfører vi et møte med byggeplassledelsen der vi gjennomgår funn og blir enige om forbedringer og korrigerende tiltak. Positive observasjoner blir også her vektlagt.

Vi har strenge krav til kvalitet hos våre leverandører og underentreprenører, og har fokus på langsiktige samarbeid over flere år. Våre leverandører har moderne fabrikasjonsutstyr og høy kompetanse innen sine fagfelt, og vi følger de opp gjennom revisjoner og tilbakemeldinger på levert kvalitet. Siden resultatet de leverer også påvirker resultatene våre, er vi opptatt av å ha tett kontakt for å hele tiden utvikle leverandørene.

Bærekraft

Vi kan bistå med råd om bærekraftige bæresystemer. Vi utvikler bæresystemer i modelleringsprogram med LCA verktøy. Dette gir oss mulighet til å sammenlikne CO2 utslippet fra de forskjellige bæresystemene. Hovedbæresystemene kan bestå av massiv tre, plattendekker og prefabrikkert stål og betong, samt forskjellige miljøkvaliteter innenfor disse materialene.

Når man velger å bygge i prefabrikkerte elementer, velger man også en miljøvennlig løsning. Produksjon på verksted minimerer svinn og materialforbruk. Ved å benytte hulldekkeelementer i betong kan man ha lenger dekkespenn med mindre betongforbruk enn tradisjonelle plass støpte dekker. Vi benytter størst mulig grad av resirkulert stål i bjelker, søyler og armering og støtter arbeidet med fossilfrie byggeplasser.

Vi har bred erfaring med BREEAM-prosjekter. Vi innhenter dokumentasjon som understøtter evalueringene i forhold til MAT3, EPD, ECO-produkt, A20 listen og andre krav i BREEAM.

Vi har et utvalg av produktspesifikke EPD’er som gir oss muligheten til å velge de mest miljøvennlige materialene, med minst CO2 utslipp.

Norske Bæresystemer har erfaring med ombruk av elementer prefabrikkerte bygg.

 

NBS jobber i henhold til prinsippene i NS- EN ISO 14001.

Redegjørelse Åpenhetsloven Norske Bæresystemer AS

Norske Bæresystemers visjon er å være best i Norge på utvikling og montasje av prefabrikkerte elementer. Derfor er vi opptatt av å holde en høy etisk standard. Dette betyr at vi skal ta ansvar for våre omgivelser, utøve vår virksomhet på en måte som er mest mulig skånsom for miljøet, som respekterer menneskerettighetene, og som motarbeider enhver form for korrupsjon. Dette er forankret i hele NBS gjennom våre verdier og etiske retningslinjer.

NBS har i løpet av det siste året jobbet med aktsomhetsvurderinger i tråd med kravene i Åpenhetsloven og OECD’s veileder. Vårt fokus dette første året har vært å oppdatere våre eksisterende prosedyrer for prekvalifisering av leverandører, slik at disse samsvarer med de nye kravene i Åpenhetsloven.
Det innebærer blant annet at alle leverandører innenfor ett definert scope, skal prekvalifiseres basert på en risikobasert vurdering. Videre oppfølging av leverandørene avhenger av resultatet av risikovurderingen. I tillegg skal alle leverandører signere vår Suppliers Code of Conduct før inngåelse av kontrakt.

Resultatet av våre aktsomhetsvurderinger viser at det er en risiko ved innkjøp fra utlandet. Dette henger sammen med at innkjøp av stål er på høyrisikolisten til Dfø pga. høy risiko for brudd på menneskerettigheter. Når vi kjøper fra utenlandske leverandører, har vi derfor høyt fokus på dette. Vi kjøper først og fremst kun fra EU/EØS- land, og vi besøker alltid fabrikken til våre leverandører i forbindelse med leverandørvurderinger. Videre er det en del av vår visjon å tenke langsiktighet. Vi kjøper derfor i hovedsak kun fra noen få, men faste leverandører.

Våre aktsomhetsvurderinger viser også at det er en risiko ved bruk av NUF-firma. Denne type firma bruker utenlandske montører, som igjen gir økt risiko for brudd på arbeidsvilkår og lønnskrav. Vi bruker derfor sjeldent NUF firma, og kun som siste utvei. Det meste av vår montasje utføres av vår egen montasjeavdeling eller i samarbeid med en av våre faste samarbeidspartnere på montasje. I tillegg styres alle våre byggeplasser av våre egne anleggsledere, selv når vi bruker innleid montasjefirma. Det gir oss økt kontroll og oversikt.

For at vi skal kunne levere på vår visjon er det viktig at vi har vi kompetente og faglig dyktige medarbeidere som har det gøy på jobb. Hos oss har vi et godt arbeidsmiljø med fokus på mangfold og likestilling i rekrutteringsprosessen vår. Vi tilhører en mannsdominert bransje, og har derfor ekstra fokus på rekruttering av flere kvinner, spesielt i produksjon på byggeplass. For å gi kvinner i alle aldre trygghet i å stå i jobben og å ta lederansvar, har det også blitt etablert ett kvinnenettverk i konsernet kalt «Hun Bygger».

For 2023 ønsker vi å fokusere på mangfold og likestilling i bredere forstand, selv om vår lønnskartlegging viser at det ikke er noen form for systematisk forskjellsbehandling. I tillegg vil vi fortsette å ha høyt fokus på oppfølging av våre leverandører, og da spesielt våre stålleverandører i utlandet.